Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Klimarisikoutvalget anbefaler utenlandskabler

Klimaendringene fører til at vannkraftens fleksibilitet blir mer verdt. Forutsetningen for verdiøkningen er at Norge legger til rette for økt utvekslingskapasitet med europeiske land.

Publisert 12.12.2018

https://northconnect.no/artikl...Det regjeringsoppnevnte Klimarisikoutvalget, ledet av Martin Skancke, la 12. desember frem sin rapport. Utvalget vurderer klimarelaterte risikofaktorer og ser på hvilke konsekvenser det kan få for norsk økonomi.

Skancke-utvalget ser blant annet på hvordan offentlig sektor kan håndtere klimarisiko. Offentlig sektor forvalter store verdier som kan bli påvirket av klimaendringer og overgangen til et lavutslippssamfunn.

En av bransjene som blir trukket frem her, er kraftsektoren. Mange kommuner har store verdier knyttet til kraftselskaper. Utvalget mener vannkraften kommer til å bli mye mer verdt, forutsatt at Norge legger til rette for utvekslingskapasitet med de europeiske kraftmarkedene.

Utenlandskabler blir viktige

Vannkraften har en unik evne til å lagre kraft, skriver utvalget. Til forskjell fra sol- og vindkraft, kan vannet lagres i store magasiner. Dermed kan vi bruke vannkraften når vi trenger den, typisk når sola ikke skinner og vinden løyer.. Denne lagringskapasiteten blir mye mer verdt i takt med at europeiske land bygger ut mye fornybar kraft. For å ta vare på den økte verdien av vannkraften, må Norge bygge ut utenlandskabler til resten av Europa, fremholder utvalget:

«Samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av overføringskapasitet til utlandet vil redusere overgangsrisiko for norsk økonomi.»

Dersom vi klarer det, vil tilgangen til norsk vannkraft føre til ytterligere økt bygging av fornybar kraftproduksjon i europeiske land, fremgår det av rapporten.

Våren 2019 skal norske myndigheter ta stilling til det mest lønnsomme kabelprosjektet som er planlagt til nå: NorthConnect som knytter sammen overskuddskraft fra vannmagasiner på Vestlandet med skotsk vindkraft. Realiseres prosjektet vil det sikre samfunnsøkonomien om lag 10 milliarder i ekstra inntekter, og samtidig utløse utbygging av mer fornybar energi både her hjemme og i Storbritannia.

Viktig for kommuneøkonomien

Allerede i dag er vannkraften en viktig bidragsyter i norsk økonomi. Vannkraften er først og fremst offentlig eid. Hvert år bidrar vannkraften med rundt 50 milliarder kroner til staten og kommuner, i form av skatter, avgifter og utbytter.

I fremtiden kan vannkraften bli enda mer verdt, forutsatt at det bygges overføringskapasitet til Europa. Utenlandskabler er også viktig for å håndtere et våtere klima med økt nedbør:

«I årene fremover er tilgangen på utenlandsforbindelser viktig som stabilitet mot økte tilsigs- og temperatursvingninger og for å realisere verdien av eksisterende vannkraft og eventuelt økt norsk vannkraftproduksjon som følge av tilsigsendringer. Dette vil bidra til å redusere overgangsrisikoen for norsk økonomi. I konsesjonsbehandlingen av nye prosjekter bør disse verdiene tillegges vekt i den samfunnsøkonomiske vurderingen.»

Les rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-17/id2622043/