Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2 årlig.

Ifølge FNs klimapanel må utslippene av klimagasser halveres innen 2030 dersom vi skal unngå global oppvarming på over to grader. For å klare det, må fossil energi erstattes med fornybar energi som sol, vind og vannkraft. Her spiller NorthConnect en rolle da NorthConnect kan kutte om lag 2 millioner tonn CO2 i Storbritannia.

NorthConnect kan kutte utslipp tilsvarende èn million personbiler

Kraftkabelen NorthConnect bidrar til helt nødvendig klimaomstilling. Ved å utveksle fornybar energi mellom Norge og Skottland, er det beregnet at NorthConnect kan kutte utslipp av farlige klimagasser med om lag 2 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer like mye som utslippene fra èn million personbiler, ca 40 % av den norske privatbilparken, hvert eneste år.

Fornybar energi kan erstatte fossilt i Storbritannia

Skottland har kommet langt i det grønne skiftet og har bygget ut mye vindkraft. Store deler av dette eksporterer de i dag til England, som erstatter kull- og gasskraft der. NorthConnect vil bidra med mer fornybar kraft inn i det britiske markedet slik at det grønne skiftet i Storbritannia går raskere. Samtidig er det også dager da det blåser så mye i Skottland at de ikke har kapasitet i nettet til å transportere kraften videre til England. På slike dager kan Norge importere store deler av denne kraften til svært konkurransedyktige priser.

På dager med lite vind er skottene derimot avhengig av å importere kull og gasskraft fra England. Når NorthConnect kommer på plass, kan skottene i stedet importere norsk vannkraft. På slike dager blir bidraget til det grønne skiftet i Storbritannia ekstra viktig.

På litt lengre sikt vil Skottland trenge mye mer fornybar kraft da store deler av det totale energiforbruket er basert på varme fra gass. Dette må de erstatte med fornybar elektrisitet og behovet for vind- og vannkraft blir større. Elektrifisering er en nøkkel for å nå klimamålene både i Skottland og Norge.

Europa skal nå viktige klimamål

Det haster. Verden har 12 år på seg til å halvere utslippene for å stanse den globale oppvarmingen før den når 1,5 grader, fremholder FNs klimapanel. Dersom vi skal lykkes med det, må energisystemet legges dramatisk om. I dag utgjør bruk av fossil energi innenfor transport, varme og kraftproduksjon 75 prosent av klimautslippene i Europa. Dette må ned. Fossil energi må reduseres kraftig, og erstattes med fornybar energi. Målet er at innen 2050 skal all kraftproduksjon i EU være utslippsfri.

Kraftutveksling bidrar til økt verdi for norsk vannkraft

Klimautfordringene har ført til en storstilt utbygging av fornybar kraft som vind- og solkraft over hele Europa. Siden disse energiformene ikke kan lagres, vil behovet for forsyningssikkerhet og norsk vannkraft øke.

For at vind- og solkraft skal kunne stå for en stadig økende del av samlet energiproduksjon, må det bygges kraftsystemer som kobler fornybar energi fra vind, sol og vann sammen på tvers av landegrenser. Da vil vannkraften øke i verdi siden den fungerer som balansekraft og kan sørge for ren og stabil energiforsyning når vinden løyer eller sola ikke skinner.

Kraftkabler som knytter sammen fornybare kraftsystemer mellom land er blant de viktigste investeringene vi kan gjøre for å stimulere til økt bruk av fornybar energi.

Fornybar energi

Norge og Europa trenger mer fornybar energi.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til offentlig velferd.
Les mer