Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

NorthConnect bidrar til å kutte like mye i farlige klimagassutslipp som det én million personbiler slipper ut.

Verden trenger mer fornybar kraft for å begrense klimaendringene. I følge FNs klimapanel må utslippene av klimagasser halveres innen 2030 dersom vi skal unngå global oppvarming på over to grader. For å klare det, må fossil energi som kull erstattes med fornybar energi som sol, vind og vannkraft. Her spiller NorthConnect en rolle.

NorthConnect kan kutte utslipp av 2 millioner tonn CO2

Kraftkabelen NorthConnect bidrar til helt nødvendig klimaomstilling. Ved å benytte overskuddskraft fra norske vannmagasiner som støtte for fornybar energi i Skottland, gjør NorthConnect det mulig å bygge ut mye mer vindkraft til erstatning for fossil energi. Britiske myndigheter beregner at NorthConnect legger til rette for å kutte utslipp av klimagasser med om lag 2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer like mye som utslippene fra 40 % av den norske privatbilparken.

Det haster. Verden har 12 år på seg til å halvere utslippene for å stanse den globale oppvarmingen før den når 1,5 grader, fremholder FNs klimapanel.

Dersom vi skal lykkes med det, må energisystemet legges dramatisk om. I dag utgjør bruk av fossil energi innen transport, varme og kraftproduksjon 75 prosent av klimautslippene i Europa. Dette må ned. Fossil energi må reduseres kraftig, og erstattes med fornybar energi. Målet er at innen 2050 skal all kraftproduksjon i EU være utslippsfrie.

Norsk vannkraft får en ny rolle i energimarkedet

Klimautfordringene har ført til en storstilt utbygging av fornybar kraft som vind- og solkraft over hele verden. Utfordringen er at vind- og solkraft ikke kan lagres. Det kan derimot vannkraft. Vannkraften, som Norge har store mengder av, er unik fordi energien kan oppbevares i store vannmagasiner. Energien kan raskt slås av og på ved behov. Vannkraften i et fornybart energimarked blir derfor veldig mye mer verdt.

For at vind- og solkraft skal kunne stå for en stadig økende del av samlet energiproduksjon, må det bygges kraftsystemer som kobler fornybar energi fra vind, sol og vann sammen på tvers av landegrenser. Da kan vannkraften fungere som balansekraft og sørge for ren og stabil energiforsyning når vinden løyer eller skyene dekker for solen.

Kraftkabler som NorthConnect bidrar til lavutslippssamfunnet

For å oppnå dette, må vi bygge kraftkabler mellom land slik at grønn, fornybar energi kan utveksles og brukes mest mulig effektivt. Kraftkabler som knytter sammen fornybare kraftsystemer mellom land er blant de viktigste investeringene vi kan gjøre for å stimulere til økt bruk av fornybar energi. Slike kraftkabler er infrastruktur for lavutslippssamfunnet.

NorthConnect er en slik kraftkabel. NorthConnect skal frakte ren, fornybar vannkraft fra Sima i Hardanger til Long Haven Bay i Skottland – og fornybar vindkraft tilbake til Norge. Vannmagasinene kan sammenlignes med gigantiske batterier: I vannmagasinene lagres vann som på kort tid kan omdannes til kraft. Når det er vindstille i Nordsjøen, vil en utbygd kraftkabel kunne sende vannkraft til Storbritannia. På denne måten vil ren vannkraft erstatte skitten kullkraft.

Fornybar energi

Norsk vannkraft kan bli en hurtiglader i det europeiske lavutslippssamfunnet.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til det offentlige slik at de kan finansiere trygge kommunale velferdsgoder.
Les mer