Hopp til hovedinnhold

Hvorfor NorthConnect?

Klimaendringene gjør det nødvendig å bytte ut fossile energikilder med fornybare. NorthConnect bidrar til å gjøre overgangen til fornybarsamfunnet mulig.

Klimaendringene medfører en fundamental endring av energisystemet i Europa, fra fossile til fornybare kilder. Norsk vannkraft kan få en ny rolle i å balansere kraftsystemene. I tillegg er det store muligheter for utvikling av norske vindressurser. I sum kan dette gi milliarder til velferd og reduserte klimautslipp. Forutsetningen er kraftkabler til de mest attraktive markedene.

NorthConnect er en slik kraftkabel.

Ved å utnytte endringene i energimarkedet, kan vi ytterligere øke verdiskapningen fra norske kraftressurser. Norge har 50 prosent av lagringskapasiteten for vannkraft i Europa. Vannkraftens fleksibilitet er unik. Til forskjell fra sol- og vindkraft, kan vannet lagres i store magasiner. Vannmagasinene kan sammenlignes med gigantiske batterier: I vannmagasinene lagres vann som på kort tid kan omdannes til kraft. Dermed kan vi bruke vannkraften når vi trenger den, typisk når sola ikke skinner og vinden løyer. Vannkraften får en ny rolle i å balansere kraftsystemene.

Norge har også de beste vindkraftressursene i Europa. Utbyggingskostnadene for vindkraft er nå så lave at det er lønnsomt å realisere ny norsk vindkraft uten subsidier. Selv om vi legger til grunn omfattende elektrifisering og vekst i industriforbruket står vi ovenfor et stort kraftoverskudd som gir rom for krafteksport.

Norge kan derfor bidra i realiseringen av det europeiske lavutslippssamfunnet. Samtidig kan vi få godt betalt for den fleksible vannkraften og den kostnadseffektive vindkraften. Forutsetningen er imidlertid at vi har kraftkabler til de mest attraktive markedene. NorthConnect er nettopp en slik forbindelse.

NorthConnect knytter sammen det norske og skotske kraftsystemet. Kraftkabelen gjør det mulig å bruke overskuddskraft til å skape store inntekter for Norge. Samtidig muliggjør kraftkabelen utbygging av mer fornybar energi til erstatning for gasskraft i Storbritannia som reduserer klimagassutslippene. NorthConnect vil kunne bidra til et utslippskutt i farlige klimagassutslipp på opp mot to millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippet av klimagasser fra en million personbiler.

At forbindelsen går direkte til Skottland, og ikke via tredjeland som Nederland eller Danmark, er et viktig poeng. En direkte forbindelse gjør at mest mulig av verdiene fra norsk kraft tilfaller Norge og bidrar norsk velferd. Utveksling av norsk vannkraft til Storbritannia eller kontinentet via tredjeland innebærer at tredjelandene får størstedelen av gevinsten på kraftkabelen.

Fornybar energi

Norsk vannkraft kan bli en hurtiglader i det europeiske lavutslippssamfunnet.
Les mer

Klima

NorthConnect bidrar til å kutte like mye i farlige klimagassutslipp som det én million personbiler slipper ut.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til det offentlige slik at de kan finansiere trygge kommunale velferdsgoder.
Les mer