Hopp til hovedinnhold
Hva

Spørsmål og svar om NorthConnect

Hvem eier NorthConnect og gir kabelen økt nettleie? Her finner du svar på spørsmål om NorthConnect-prosjektet.

Tema
 • Hva er NorthConnect?

  NorthConnect er en kraftkabel mellom Norge og Storbritannia for utveksling av fornybar vann- og vindkraft. NorthConnect skal bygges mellom Simadalen i Hardanger og Longhaven Bay ved Peterhead i Skottland.

 • Hvem eier NorthConnect?

  NorthConnect eies av: Lyse, Agder Energi, Hafslund E-CO og Vattenfall. Alle selskapene er offentlig eid. Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO eies av 47 kommuner i Rogaland og Agder, samt Oslo kommune. I tillegg har den norske staten en eierandel i Agder Energi gjennom Statkraft. Vattenfall er et energiselskap eid av den svenske stat.

 • Hvorfor vil dere bygge NorthConnect?

  Vi ønsker å bygge NorthConnect fordi det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt med en stor positiv klimaeffekt. Med NorthConncet kan vi importere vindkraft fra Skottland når det blåser mye der. Motsatt kan vi sende norsk vannkraft til Skottland når de har lite vind og behov for fleksibel og fornybar balansekraft.

 • Hva mener dere med at NorthConnect er et lønnsomt klimatiltak?

  NorthConnect er et av de mest effektive klimatiltakene Norge kan gjennomføre. NorthConnect kan bidra med å redusere utslipp av klimagasser på britisk side med om lag to millioner tonn CO2 per år ved at norsk vannkraft erstatter deres gasskraft. Det tilsvarer utslippene fra én million personbiler per år.

  Samtidig er NorthConnect et svært samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Vårt anslag tilsier at kraftkabelen vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag ti milliarder kroner i Norge. Siden NorthConnect er eid av offentlige kraftselskap, er dette en gevinst som vi alle vil nyte godt av.

 • Hvem tjener på at vi bygger NorthConnect?

  NorthConnect eies av Hafslund E-CO, Agder Energi, Lyse og Vattenfall, som igjen er eid av flere titalls norske kommuner, samt den norske og svenske staten. Det betyr at alt overskudd fra NorthConnect går tilbake til de kommunale og offentlige eierne – i praksis deg og meg.

  I tillegg er NorthConnect et meget effektivt klimatiltak som vil bidra til å redusere utslippene i Storbritannia med to millioner tonn CO2, like mye som det en million personbiler slipper ut. Tiltak som begrenser global oppvarming er noe vi alle tjener på.

 • Hvordan ser Storbritannia på NorthConnect-prosjektet?

  NorthConnect har bred politisk støtte på britisk side. Storbritannia har innført en lov om å bli klimanøytrale innen 2050, og har stengt ned en stor mengde kullkraftverk til fordel for vind og sol. Dette skaper store utfordringer både i vindstille og vindfulle perioder. De har blitt mer avhengig av fleksible energikilder når det blåser lite. I perioder med veldig mye vind må de stenge ned vindkraftproduksjon fordi de ikke har tilstrekkelig kapasitet i nettet. Dette gjør tilknytningen til det norske vannkraftsystemet med NorthConnect til en «perfect match». Vi kan eksportere strøm når vi har mye overskudd her hjemme og importere rimelig vindkraft når det blåser mye i Skottland.

 • Flere har pekt på at Statnett må inn som eier – hva mener dere om dette?

  Vi ønsker Statnett velkommen inn på eiersiden. Det viktigste for oss er at prosjektet fullføres for å realisere de store samfunnsmessige verdiene og klimakuttene som NorthConnect vil gi.

 • Vil NorthConnect medføre en stor øking i norske kraftpriser?

  Det er mange faktorer som påvirker kraftprisen, den viktigste er forholdet mellom hvor mye kraft som produseres og hvor stor etterspørselen er. Norge og Sverige går mot et svært stort kraftoverskudd, og ifølge de nyeste kraftmarkedsanalysene til NVE og svenske myndigheter vil de to landene ha et overskudd på om lag 50 TWh i 2022.

  Den viktigste årsaken til kraftoverskuddet vil være utbygging av ny vindkraft. Thema Consulting har regnet på priseffektene av økt vindkraftproduksjon i det norske markedet. Deres regnestykke viser at utbyggingen av vindkraft frem mot 2030 vil redusere norske kraftpriser med mellom 5 og 13 øre, avhengig av hvor mye vindkraft som bygges ut. Ifølge NVEs vurdsering vil NorthConnect på kort sikt redusere dette prisfallet med mellom ett og tre øre.

  Det er med andre ord ingen grunn for industri eller andre forbrukere til å bekymre seg over økte strømpriser i Norge. Industrien inngår svært langsiktige kraftkontrakter på opp mot 30 år, og er derfor ikke påvirket av kortsiktige svingninger i kraftmarkedet. Kraftforedlende virksomheter i Norge har i dag avtaler for sitt kraftforbruk i lang tid fremover, stadig mer av dette er vindkraft til meget konkurransedyktige priser.

  Det som derimot gir grunn til bekymring er at vi ikke raskt nok klarer å redusere utslippene av klimagasser. I så måte vil NorthConnect bidra med en årlig utslippsreduksjon på om lag to millioner tonn CO2 i Storbritannia, noe som tilsvarer utslippene fra en million personbiler.

 • Medfører prosjektet økt nettleie?

  Nei. NorthConnect vil avlaste nettet på grunn av det gunstige landingspunktet i Sima på Vestlandet - der en rekke større vannkraftverk er lokalisert. Vannkraftproduksjonen på Vestlandet er dobbelt så høy som forbruket, og halvparten av kraften sendes til Sørlandet og Østlandet. NorthConnect vil redusere tapene i overføringsnettet med ca 160 GWh per år, og vil også redusere investeringsbehovet for linjer sørover og østover. Overskuddet fra kraftutvekslingen tilføres fellesskapet i form av reduserte tariffer for nettleie.

 • Hva koster NorthConnect?

  Ulikt mange andre klimatiltak er NorthConnect samfunnsøkonomisk lønnsomt i seg selv – også når vi ikke tar med de positive klimaeffektene i form av reduserte utslipp. Vi forventer at investeringene ved å bygge kabelen vil være om lag 1,7 milliarder Euro. Ved en kurs på 10 kroner per Euro tilsvarer det totalt 17 milliarder kroner, som vil bli fordelt mellom Norge og UK.

 • Hvorfor har dere valgt Sima som tilkoblingspunkt?

  Vi har gjort grundige vurderinger for å finne det beste tilknytningspunktet. Sima er velegnet fordi det ligger i det området i Norge som har størst kraftoverskudd. Her er heller ingen utenlandsforbindelser. Samtidig er det allerede 420 kV-forbindelser til nærliggende områder. Ved tilkobling av NorthConnect reduseres belastningen i overføringsnettet og gjør at store nettinvesteringer kan unngås og at overføringstapene reduseres. Dette gjør NorthConnect til et meget samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

 • Hvilken påvirkning vil NorthConnect ha lokalt i Sima?

  NorthConnect vil gi betydelige lokale ringvirkninger, blant annet en årlig eiendomsskatt på om lag 6 millioner NOK til Eidfjord kommune. I tillegg vil NorthConnect stille spillvarme til disposisjon for næringsutvikling i Sima.

  Omformerstasjonen plasseres i et område med eksisterende industri, som er godt tilrettelagt for nett og kraftanlegg. Sima, et av Norges største kraftverk, ligger rett ved. Det gjør også Statnetts koblingsanlegg til kraftnettet på Sør- og Østlandet. Den planlagte omformerstasjonen vil innordne seg landskapet i Sima.

 • Vil NorthConnect gi økt effektkjøring av vannkraftverk og dermed påvirke elvefaunaen negativt?

  Effektkjøring med kraftverk i elvevassdrag kan ha store negative miljøkonsekvenser for vassdraget, men her har NorthConnect en særdeles gunstig beliggenhet. Omkringliggende vannkraftverk er magasinverk der vannet sendes via tunell og ut i havet. Dermed vil ingen elver eller vassdrag bli berørt av effektkjøring.

 • Hvem skal bygge NorthConnect-kabelen og stasjonsanleggene?

  Dette er ikke avklart og gjøres først etter at kontrakter med leverandører av denne type utstyr er gjort.

 • Hva gjenstår for å realisere prosjektet?

  Det viktigste som gjenstår er å få konsesjon og nødvendige tillatelser. Deretter står selve gjennomføringen og utbyggingen for tur. Vi antar å være ferdigstilt i 2024, avhengig av tilgjengelig kapasitet hos kabelleverandører.

 • Er det et problem at Nordsjøen er veldig dyp utenfor den norske kysten?

  Vi har gjennomført en omfattende sjøbunnsundersøkelse av mulig trase mellom Norge og Skottland. Vi anser ikke selve dybden som et stort problem, men det kan være utfordrende å få gravd ned eller beskytte kabelen tilstrekkelig.

 • Skaper prosjektet norske arbeidsplasser?

  Ja, prosjektet skaper arbeidsplasser både i byggefasen og i driftsfasen. Hvor mange arbeidsplasser det blir i Norge er for tidlig å si.

 • Blir det ikke mye transporttap når vi sender kraft gjennom kraftkabler?

  Tapene i kraftkabler utgjør 5% av den kraften som fraktes. Det inkluderer overføringstap i kabel, og tap i de to konverterstasjonene på hver side av kabelen.


  Samtidig vil NorthConnect redusere tapene i det øvrige norske kraftsystemet med 160 GWh på grunn av den gunstige beliggenheten (tilsvarende 1.5% av kraftutvekslingen på 10.5 TWh)

 • Hvordan kan dere si at NorthConnect kutter CO2-utslipp med 2 millioner tonn CO2 per år?

  Når NorthConnect knytter Norge og Storbritannia sammen, vil vi importere vindkraft i vindfulle perioder, og eksportere i vindstille perioder. Dersom vi eksporterer strøm 50% av tiden, vil norsk vannkraft fortrenge gasskraft i UK der de har en utslippsintensitet på 450 kg CO2/MWh. For en 1400 MW kabel vil dette tilsvare i overkant 2 millioner tonn CO2.

 • Hva vil NorthConnect bety for strømprisen til vanlige husholdninger?

  NorthConnect vil vekselsvis importere og eksportere kraft mellom Norge og Skottland. Når det blåser mye og er kaldt om vinteren vil vi importere billig vindkraft.

  Når vi har overskudd om sommeren og strømprisene normalt er lave, vil vi stort sett eksportere, og i denne perioden vil NorthConnect bidra til å heve strømprisen noe.

  Hvis strømforbruket ditt er helt jevnt over hele året, vil NorthConnect bidra til å øke strømkostnaden med 150 – 480 kroner over året (ca 1 prosent av den totale strømregningen) for en vanlig husholdning.

  For de fleste husholdninger vil strømforbruket imidlertid være høyere i vintermånedene. Hvorvidt den totale strømregningen går opp eller ned vil derfor avhenge av hvor mye strøm du bruker om vinteren og hvor mye du bruker om sommeren.

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Regulatorisk informasjon

Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer