Hopp til hovedinnhold
Artikkel

– NorthConnect gir store klimakutt

Publisert 10.01.2020
av Tommy Løvstad, Leder prosjektutvikling, NorthConnect
og Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect

Det er ikke bare krafteksport som bidrar til klimakutt. NorthConnect vil gi årlige utslippsreduksjoner på om lag to millioner tonn CO2 i Storbritannia, tilsvarende utslippene fra èn million personbiler.

I Skottland har de bygget ut store mengder vind og har i dag den høyeste andelen vindkraft i Europa. De har bare ett gasskraftverk igjen og må i dag importere kull- og gasskraft fra England på vindstille dager. Med den planlagte utvekslingskabelen NorthConnect kan skottene i stedet importere ren norsk fornybar kraft. Dermed vil utslippene i Storbritannia gå betraktelig ned.

Skottland trenger stabil kraft

I tillegg vil NorthConnect utnytte skotsk overskuddsvind, som ellers blir stengt ned. Forklaringen er at skottene ikke har nok kapasitet i nettet til å ta imot all kraften når det blåser mye. Derfor må de stenge ned store deler av vindkraftproduksjonen. I 2019 måtte de stenge ned om lag 2 TWh, og dette problemet forventes å øke etterhvert som skottene bygger ut mer vind. Store deler av dette er overskuddskraft som Norge kan importere via NorthConnect til svært lave priser, og som ellers ville gått til spille. Importen kan lagres i våre vannmagasiner, som vil erstatte gasskraft på et senere tidspunkt. Dette vil alene en gi en utslippsreduksjon på inntil 1 million tonn CO2 årlig.

NorthConnect har derfor en betydelig klimaeffekt, både når vi importerer og eksporterer.

Kraftutveksling har klimaeffekt gjennom både import og eksport

Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai i Kabelaksjonen skrev nylig om klimaeffekten ved kraftutveksling i et leserinnlegg i ulike aviser, blant annet i Europower 9. januar 2020. Her fremholder de at kraftutveksling har svært stor klimaeffekt. Kabelaksjonistene mener derimot at NorthConnect vil ha en negativ klimaeffekt, fordi eksport gjennom NorthConnect går på bekostning av eksport gjennom andre kabler. Det er en ganske vanlig misforståelse at det kun er krafteksport som bidrar til klimakutt. De glemmer at vi også reduserer utslipp når vi importerer overskuddsvind som ellers ville gå tapt. Betydningen av denne effekten vil øke i takt med utbyggingen av uregulerbar fornybar kraft.

I likhet med Kabelaksjonen legger også vi til grunn at norsk eksport erstatter gasskraft med en utslippsintensitet på om lag 0.5 millioner tonn per TWh. Følgelig har eksport gjennom NorthConnect like god klimaeffekt som andre kabler. Vi har imidlertid lagt til grunn at det vil bli mer import og mindre eksport gjennom NorthConnect enn NVE, som Kabelaksjonen viser til. Det er hovedforklaringen på Kabelaksjonens feilaktige klimaregnestykke.

Klimasamarbeid er avgjørende

I tillegg vil NorthConnect gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar produksjonskapasitet i Norden. Dette gjelder spesielt Sogn og Fjordane, som har det høyeste utbyggingspotensialet for vannkraft. Kraftutveksling gjennom NorthConnect vil derfor i liten grad gå på bekostning av kraftutveksling gjennom andre kabler.

Europeisk klimasamarbeid og et effektivt energimarked er avgjørende for å lykkes med omstillingen fra fossil til fornybar energi. Omstillingen medfører kraftig vekst i uregulerbar fornybarproduksjon. For å sikre et effektivt kraftsystem, er det nødvendig å øke utvekslingskapasiteten for å utnytte forskjeller i geografi og produksjonsmiks. Lønnsomme klimatiltak som NorthConnect er derfor en viktig del av løsningen på klimakrisen.