Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Skottland på vei mot et 100% fornybart kraftsystem

Skottland er ett av landene som har klart å gjøre store kutt i sine CO2-utslipp. Vi tenker på Norge som et tilnærmet 100% fornybar kraftsystem, men skottene puster oss i nakken. De er et forvarsel om hvordan Europas fremtidige energisystem vil se ut.

Publisert 26.03.2019

Skottland har erstattet kull med vindkraft

Skottland har hatt en målrettet klimapolitikk de siste årene og bygd ut mye fornybar kraft, først og fremst innen vindkraft. Samtidig har Skottland faset ut kraft produsert av kull og gass.

I 2007 utgjorde fornybar kraft rundt ti prosent av samlet produksjon i Skottland. Fra 2011 til 2013 økte Skottland sin andel av fornybar kraftproduksjon til en tredjedel, men skottene stoppet ikke med det. I 2017 var fornybar energi i stand til å dekke så mye som 70% av Skottlands kraftbehov.

Siste kullkraftverk stengt

For drøye 10 år siden utgjorde kullkraft om lag 30% av produksjonen, men i 2016 stengte Skottlands siste kullkraftverk - Longannet. En kjempe på 2400 MW, som alene produserte 10 TWh per år. I utslipp utgjør det ca. 10 millioner tonn CO2, nesten like mye som en femtedel av totale norske utslipp.

En æra er forbi
Longannet kullkraftverk. 2400 MW kullkraft med en årlig produksjon på 10 TWh tilsvarende 10 millioner tonn CO2 per år stengte ned i 2016

Gasskraft stenges også

Ved NorthConnects landingspunkt Peterhead ligger Skottlands siste gjenværende gasskraftverk, et 1200 MW stort anlegg. Årsaken til at Peterhead gasskraftverk fortsatt er i drift skyldes verken økonomi eller miljø, men sikker systemdrift: Den økende mengden uregulert produksjon fra fornybar øker risikoen for ubalanse. Det kan i verste fall gi stabilitetsproblemer og såkalt blackout, i følge bransjetidsskriftet E&T. For å bøte på dette er det planer om å installere 31 dieselgeneratorer i Peterhead, som kan steppe inn dersom en blackout skulle skje. Med NorthConnect kan dette løses på fornybart vis, da kraftkabelen danker ut de dyre og forurensende backup-dieselgeneratorene.

Peterhead gasskraftverk
Peterhead Skottlands siste gasskraftverk. Foto: James Allan

NorthConnect forener fornybart

Skottland trenger kraft når vinden løyer, og det er her NorthConnect spiller en viktig rolle. Den norske vannkraften har den unike egenskapen at det kan lagres i magasinene og benyttes når vi trenger den. NorthConnects 1400 MW er pålitelig kraft som kan bidra når den skotske vinden løyer. Med et sterkt nett og kabler på tvers av landegrenser, kan altså vannkraften bidra i forsyningen av Skottland og bidra med økt stabilitet. Tilsvarende, med mye vind og lavt forbruk i Skottland, kan vi importere vindkraft og spare på vannet her hjemme. Slik vil vannkraften spille en viktigere rolle i et kraftmarked med mye vind- og solkraft.

Store klimagevinster i kraftforbindelser

Ifølge FNs klimamål må vi halvere farlige klimagassutslipp innen 2030 for å unngå en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Blir det varmere får det en rekke katastrofale konsekvenser. Skal vi klare å halvere klimagassutslippene må vi løfte i flokk.

Behovet for fornybar energi er stort i Europa. Her står kraftproduksjon for om lag 25% av klimagassutslippene, og det sier seg selv at dette må erstattes med fornybar for å nå klimamålene. Norge kan både bidra med fleksibel vannkraft for å støtte andre land når det ikke blåser, men også bidra med mer fornybar kraftproduksjon. Norge og Sverige har av de beste vindforholdene i Europa og deler av denne vindkraften kan erstatte fossil kraftproduksjon på kontinentet. Beregninger fra britiske myndigheter viser at kraftkabelen vil bidra til å kutte like mye i klimagassutslipp som det én million personbiler slipper ut, tilsvarende 40 prosent av den norske personbilparken.