Hopp til hovedinnhold
Artikkel

— Slik er klimaregnskapet

NorthConnect bidrar til å redusere CO2-utslippene med to millioner tonn i året. Det tilsvarer like mye som det årlige utslippet fra én million personbiler. Klaus Vogstad i NorthConnect forklarer hvordan klimaeffekten er beregnet.

Publisert 05.02.2020
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect

NorthConnect bidrar til å redusere CO2-utslippene med to millioner tonn i året. Det tilsvarer like mye som det årlige utslippet fra én million personbiler. Klaus Vogstad i NorthConnect forklarer hvordan klimaeffekten er beregnet.

-Jeg skjønner godt at mange er forvirret. Kraftmarkeder og kraftutveksling er komplisert, og utviklingen i fornybar går raskt. Den storstilte utbyggingen av fornybar kraft i hele Europa bidrar til at vi må se på etablerte regnestykker og forutsetninger med nye briller, sier Klaus Vogstad.

Han er fagansvarlig i konsulentselskapet Xrgia, har doktorgrad i kraftmarkeder og er innleid som fagressurs av selskapet NorthConnect. NorthConnect planlegger byggingen av en kraftkabel mellom Norge og Skottland som vil bidra til årlige kutt i CO2 med om lag to millioner tonn.

Klaus Vogstad
Klaus Vogstad forklarer utslippsregnskapet for NorthConnect

De siste ukene har NorthConnect fått spørsmål om hvordan klimaeffekten er beregnet. Klaus Vogstad forklarer her at det er gjennomført flere analyser med modellsimuleringer fra forskjellige fagmiljø. Ingen enkeltanalyse dekker alle aspekter, men i sum gir det et helhetlig bilde av betydelige utslippsreduksjoner i Europa, sier Vogstad.

Får betalt for å skru av

-Først tar vi for oss kraftmarkedet i Storbritannia. Skottene har de siste årene bygd ut mye vindkraft. Når det blåser mye, klarer ikke nettet i Storbritannia å håndtere all denne kraften. Derfor slår de av vindmøllene. I dag får de skotske vindkraftprodusentene betalt for å slå av kraftproduksjonen når det blåser mye, fordi nettet ikke har kapasitet til å håndtere all den kraften som produseres. Dette er overskuddskraft som rett og slett blåser vekk, sier Vogstad.

-I motsatt situasjon, når det er vindstille i Skottland, da trenger britene balansekraft som kan erstatte vindkraften. I dag løses dette ved at britene da skrur på gasskraftverkene.

-Så hvor kommer NorthConnect inn i dette bildet?

-Når NorthConnect bygges, gir det britene tilgang til fornybar vannkraft fra Norge. Da kan de bruke vannkraft som balansekraft når det er vindstille, i stedet for gasskraft. Basert på dette resonnementet er klimaeffekten av NorthConnect regnet ut, sier Vogstad.

Han forklarer regnestykket slik.

- Vi eksporterer kraft når prisene i Storbritannia er høyere enn i Norge. Da vil norsk vannkraft erstatte gasskraft, og vi reduserer utslipp med 0.53 millioner tonn CO2 per TWh vannkraft vi eksporterer. Kabelen kan utveksle ca 10 TWh, så dersom vi i starten eksporterer 80% av tiden får vi en utslippsreduksjon på om lag 4 millioner tonn CO2.

- Hva med import til Norge, vil det bidra til høyere eller lavere utslipp?

- I perioder er det så mye vind i Skottland at de ikke greier å frakte den sørover til England. I 2019 måtte skotske vindkraftprodusenter stenge ned 2 TWh vindkraft fordi det ikke var kapasitet i nettet. Denne kraften kan NorthConnect importere for en billig penge og lagre i våre magasiner for senere eksport, sier Vogstad.

Han forklarer at denne kraften på et senere tidspunkt vil bli eksportert ut av Norge og erstatte gasskraft et annet sted.

- Med samme utregning som jeg nevnte tidligere vil det gi ytterligere utslippsbesparelser på om lag 1 million tonn CO2, slik at vi totalt sett er oppe i 5 millioner tonn.

Vogstad forteller at i årene fremover vil det bygges mye vind i både Skottland og Storbritannia forøvrig, slik at det i økende grad vil være perioder der vi importerer vindkraft. Dette viser også NVEs analyser, der vi gradvis importerer mer.

-Hvordan vil det påvirke utslippsregnskapet ?

- Hvis vi eksporterer halvparten av tiden og importerer den andre halvparten av tiden, vil vi ved eksport redusere utslippene med om lag 2,5 millioner tonn CO2 årlig. Ved import vil vi også redusere utslippene med 2,5 millioner tonn, slik at vi totalt sett reduserer med 5 millioner tonn.

- På den måten kan Norge opptre som – om ikke Europas – så ihvertfall Nordsjøens grønne batteri. Uavhengig av hvor stor eksportandelen er, ender vi opp med omtrent de samme utslippsreduksjonene.

- Vent nå litt, sa dere ikke at utslippsreduksjonene var 2 millioner tonn?

- Joda, men vi er ikke helt ferdig ennå. Eksporten til Storbritannia vil, som enkelte har påpekt, til en viss grad gå på bekostning av eksport til Tyskland. Det må også inn i regnestykket.

Ja, vil det ikke være bedre for klimaet å eksportere kraften til Tyskland der de har mer kullkraft?

- Nei, enkelte hevder det, men analyser fra Tomorrow som står bak tjenesten ElectricityMap viser at den gjennomsnittlige marginale utslippsfaktoren i Tyskland er faktisk litt laverer enn for Storbritannia – 0.45 millioner tonn CO2/TWh. Selv om Tyskland har mer kullkraft enn Storbritannia, er det ikke nødvendigvis kullkraftverkene som vil være balansekraften. Tyskland har mye flere kraftkabler til blant annet Sverige, Danmark og øvrige land med regulerbar vannkraft – slik at den gjennomsnittlige marginale utslippsfaktoren er praktisk talt den samme som for Storbritannia - ja faktisk lavere.

- Men Motvind har altså rett når de sier at eksporten til Storbritannia vil gå på bekostning av eksport til Tyskland?

- Det er et bilde jeg gjerne vil nyansere. Ifølge NVEs analyser, vil eksporten til Storbritannia bare delvis redusere tilsvarende eksport på øvrige kabler, anslagsvis med om lag 60 prosent, og importen vil øke noe. Derfor må vi trekke fra utslippsreduksjonene som vi ville fått i Tyskland. Det utgjør 0.45 millioner tonn CO2/TWh. Gitt at eksporten til Tyskland reduseres med 4.8 TWh og importen øker med 1.8 TWh per år slik NVE anslår, gir det i underkant av 3 millioner tonn CO2 utslipp som vi må trekke fra våre 5 millioner tonn CO2. Det gir en netto utslippsreduksjon på i overkant 2 milloner tonn CO2.

- Etter hvert som Storbritannia øker andelen vind, vil vi i større grad importere billig overskuddsvind. Dersom vi importerer vindkraft halvparten av tiden vil utslippsregnskapet bli enklere. Den mengden vi importerer av vindkraft vil lagres i magasinene for senere eksport. Da vil ikke eksport til Storbritannia gå på bekostning av eksport til øvrige land. På lang sikt vil jo nesten all fossil kraftproduksjon fases ut, slik at utslippsreduksjonene også går mot null, men da har vi jo også nådd målet!

- Og så vil flere kabler bidra til høyere strømpriser?

- Egentlig ikke. Det har vært mye fokus på økte kraftpriser som følge av NorthConnect. Isolert sett vil NorthConnect føre til en liten prisøkning – men når prisen øker vil det i neste omgang gjøre det lønnsomt å bygge ut mer fornybar – det være seg småkraft, oppgradering av vannkraft, og ikke minst vindkraft i Norden som allerede er lønnsom, og prisene faller tilbake til opprinnelig nivå. Det betyr at det «fylles på» med ny kraftproduksjon, slik at eksport til Storbritannia ikke går på bekostning av, men kommer i tillegg til eksport gjennom øvrige kabler. Derfor vill ikke eksport til Storbritannia gå på bekostning av krafteksport til kontinentet. Kraftbørsen tror da også på lave kraftpriser på om lag 30 øre/kWh frem mot 2030. Årsaken er at det bygges ut mye fornybar i Norden. Dette er priser som ligger om lag 10 øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste årene, sier Vogstad.