Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Villedende fra Marit Arnstad om Acer

Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder, taler mot bedre vitende når hun hevder at EUs fjerde energimarkedspakke inneholder en klausul som binder land til å bygge ut utvekslingskabler.

Publisert 22.12.2019
av Asbjørn Høivik, Spesialrådgiver Kraftsystemer, NorthConnect
og Tommy Løvstad, Leder Prosjektutvikling, NorthConnect

Klikk her kan du lese innlegget i Nationen.

Det er oppsiktsvekkende at en tidligere olje- og energiminister, som i tillegg er utdannet jurist, bidrar med såpass villedende påstander som det Marit Arnstad gjorde da hun deltok i NRKs Dagsnytt 18 nylig. Arnstad skaper et inntrykk av at fjerde energimarkedspakke gir Acer rett til å kreve at prosjekter som står på EUs liste over prioriterte infrastruktur-prosjekter skal bygges.

Ien debatt om NorthConnect 11. desember hevdet Marit Arnstad at EUs fjerde energimarkedspakke inneholder en klausul som innebærer at land som vedtar pakken, gir fra seg suverenitet over utnyttelsen av egne energiressurser. Arnstadpåstår: «de som står på EUs liste over fremtidige strømkabler, blir landene bundet av det.»

Arnstad er upresis, men vi legger til grunn at det er EUs liste over prioriterte infrastruktur prosjekter av felles interesse(PCI-listen) hun henviser til. Videre at det er disse prosjektene hun mener det enkelte land forplikter seg til gjennom fjerde energimarkedspakke og Acer.

Selv om NorthConnect, som en av mange utenlandsforbindelser, står påEUs liste over prioriterte infrastrukturprosjekter, så er det ikke slik at det er EU som bestemmer om NorthConnect skal bygges dersom Norge sier ja til den fjerde energimarkedspakken.

Her er litt fakta om EU/Acer:

EUsministerråd vedtok i vår den fjerde energimarkedspakke, også kalt Ren Energi-pakken. Målet er å koble de europeiske landenes energipolitikk tettere med klimapolitikken, slik at kampen mot klimakrisen blir mer effektiv.

Acer, som ble opprettet av EU gjennom en av forordningene i den tredje energimarkedspakken, skal være et rådgivende koordineringsorgan og påse at energimarkedet fungerer som forutsatt.

Dette erogså den norske uavhengige reguleringsmyndighetens (RMEs) oppgave. RME som er underlagt NVE, har tilsynsmyndighet på kraftmarkedsområdet. All myndighet knyttet til konsesjoner og vassdragsregulering mv. ligger fortsatt igjen i NVEog styres gjennom regjeringen.

Acer har myndighet til å treffe enkeltbeslutninger på egen hånd, og det gjelder spesielt i spørsmål om grensekryssende krafthandel hvor to eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter ikke blirenige og mekling ikke fører fram. Acer har dessuten myndighet til å kreve framleggelse av relevante opplysninger for å ivareta sin tilsynsrolle

Vedtaket om Lisboatraktaten, som førte til opprettelsenav den Europeiske Unionen, etablerte det overordnede formelle juridiske grunnlaget for et utvidet europeisk samarbeid på energiområdet gjennom artikkel 194. Her presiseres det tydelig at medlemsstatene likevel har suveren rett tilå bestemme betingelser for utnyttelse av sine energiressurser, bestemme energimiksen og oppbyggingen av energiforsyningen.

Disse overordnede prinsippene hjemlet i traktatbestemmelsene avgrenser Acers handlingsrom. Dessuten erparlamentarikerne i EU Parlamentet også opptatt av å begrense ACERs innflytelse.

På denne bakgrunn er det oppsiktsvekkende at en så erfaren politiker som Marit Arnstad, utdannet juristog tidligere olje og energiminister, i Dagsnytt 18 om NorthConnect tirsdag 11. desember kan hevde at fjerde energimarkedspakke gir Acer rett til å kreve at prosjekter som står på EUs prioriterte liste kan kreves bygget.

Gjennom den såkalte «infrastrukturforordningen» gir EU støtte til prioriterte prosjekter som bidrar til mer fornybar energi. Denne forordningen er ikke en del av tredje energimarkedspakke og er heller ikke implementert i norsklov. Det er Storbritannia, gjennom den nasjonale regulatoren Ofgem, som har sørget for at både Statnetts prosjekt North Sea Link og NorthConnect ble tatt inn EUs PCI-liste.

EU har derfor med utgangspunkt i denne forordningengitt betydelig prosjektutviklingsstøtte til Statnetts North Sea Link-prosjekt (Kvilldal-Blyth) og NorthConnect (Sima-Peterhead). Økt kraftutveksling er avgjørende for at EU skal nå sine klimamål, og unionen har derfor satt disseprosjektene høyt på sin prioriteringsliste.

Acer vil ha en oppfatning av hvilke forbindelser det er fornuftig å prioritere og som dermed blir støtteberettiget fra EU-kommisjonen.

La det likevel ikke være tvil: Acer er,selv etter at Ren Energi-pakken er innført, fortsatt avskåret fra å beslutte hvilke prosjekter som ut fra et europeisk helhetsperspektiv skal bygges.